Algemene voorwaarden Suntjens Digital Media Productions V.O.F.
geldig vanaf 20 april 2020

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Suntjens Digital Media Productions met een Opdrachtgever sluit; offertes , opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Suntjens Digital Media Productions van de hand
gewezen. De algemene voorwaarden van Suntjens Digital Media Productions zijn ook van toepassing, indien de algemene
voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Alle offertes van Suntjens Digital Media Productions, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is
vermeld. Suntjens Digital Media Productions kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
b. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte.
c. Suntjens Digital Media Productions is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen
zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Suntjens Digital Media Productions verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail, wetransfer, dropbox, ftp protocollenen/ of andere transmissiemedia.

Artikel 3 PRIJZEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere verplichte heffingen, vervoer- en verpakkingskosten, in- en uitlaadkosten, montage- en installatiekosten en verzendkosten. Digitale mediadragers zoals cdr en dvdr zullen worden geoffreerd inclusief de wettelijke heffing Stichting Thuiskopie. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, invoerrechten, valutakoersen, loonkosten, sociale lasten, vervoerkosten, verpakkingskosten, kosten van halffabricaten en dergelijke, voor Suntjens Digital Media Productions zijn gestegen, is Suntjens Digital Media Productions gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
b. Indien wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten met zich meebrengen, is Suntjens Digital Media Productions gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.

Artikel 4 BETALING / INCASSO
a. Betaling dient te geschieden middels pinbetaling bij afhalen of proforma betaling of op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en). Bij een op maat gemaakte order kunnen wij 100 % voorruit betaling eisen.
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
c. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Suntjens Digital Media Productions op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Suntjens Digital Media Productions
in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €227,=.

Artikel 5 OVERMACHT
a. In geval van overmacht heeft Suntjens Digital Media Productions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Suntjens Digital Media Productions niet mogelijk is langer
duurt dan twee maanden zijn zowel Suntjens Digital Media Productions als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interesses.
b. Indien Suntjens Digital Media Productions bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Suntjens Digital Media Productions gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Suntjens Digital Media Productions toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Suntjens Digital Media Productions voorkomen, als wanneer de
omstandigheden zich aan de zijde van door Suntjens Digital Media Productions ingeschakelde derden voordoen.
d. Suntjens Digital Media Productions heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare
omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had
moeten voldoen.

Artikel 6 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT
a. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van Suntjens Digital Media Productions aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de opdrachtgever over.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Suntjens Digital Media Productions de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico.
c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
d. Indien de opdrachtgever aan Suntjens Digital Media Productions verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer Suntjens Digital Media Productions de zaken ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de opdrachtgever is verzocht treedt Suntjens Digital Media Productions slechts op als intermediair en is Suntjens Digital Media Productions gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
e. Indien is overeengekomen dat Suntjens Digital Media Productions het transport verzorgt, bepaalt Suntjens Digital Media Productions op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle
omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 LEVERINGSTERMIJN
a. Een door Suntjens Digital Media Productions opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken,
slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Suntjens Digital Media Productions van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Suntjens Digital Media Productions op en levert
derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Suntjens Digital Media Productions in te laten treden, Suntjens Digital Media Productions overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 DERDEN
a. Suntjens Digital Media Productions is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen
verrichten.
b. Voor schade, kosten en interessen als gevolg van handelen of nalaten van derden is Suntjens Digital Media Productions niet
aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Suntjens Digital Media Productions tegen iedere aanspraak die derden jegens haar zouden
mogen doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
a. Suntjens Digital Media Productions is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Suntjens Digital Media Productions, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Suntjens is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. Suntjens Digital Media Productions is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Suntjens Digital Media Productions, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

Artikel 10 ONTBINDING
a. Suntjens Digital Media Productions is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
– de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
– de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
– na het sluiten van de overeenkomst Suntjens Digital Media Productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
– de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
– de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
– de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; en/of
– de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Suntjens Digital Media Productions verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Suntjens Digital Media Productions om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 11 VRIJWARING
a. De opdrachtgever vrijwaart Suntjens Digital Media Productions tegen alle aanspraken voor schadevergoeding of claims, hoe dan ook
genaamd, waaronder begrepen elke vermogensachteruitgang bij Suntjens Digital Media Productions, als gevolg van claims of aanspraken van derden, waartegen Suntjens Digital Media Productions, de ondergeschikten van Suntjens Digital Media Productions en door Suntjens Digital Media Productions gebruikte derden zich niet op de in deze voorwaarden en/of de overeenkomst voorkomende bepalingen kunnen beroepen.
b. Indien de op drachtgever aan Suntjens Digital Media Productions informatiedragers, elektronische bestanden, of software en
dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 RECLAME
a. In afwijking van het vermelde in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en het Weens Koopverdrag van 1980 omtrent conformiteit, zal de opdrachtgever slechts in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel Suntjens Digital Media Productions in gebreke kunnen stellen wanneer de te leveren zaken de overeengekomen conformiteit missen.
b. De opdrachtgever dient, indien hij de geleverde zaken niet naar de overeengekomen conformiteit acht, Suntjens Digital Media Productions binnen tien werkdagen na levering in de zin van art. 5 van deze voorwaarden per aangetekend schrijven met vermelding van alle gebreken in gebreke te stellen. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever zijn rechten omtrent gebrekkigheid van de geleverde zaken verwerkt hebben en zal onweerlegbaar vast staan dat de geleverde zaken de overeengekomen conformiteit bezitten.
c. Indien Suntjens Digital Media Productions conform sub b van dit artikel in gebreke is gesteld geldt de ingebrekestelling uitsluitend
voor de in de ingebrekestelling vermelde gebreken. Voor het overige zullen de zaken onweerlegbaar geacht worden de overeengekomen conformiteit te bezitten.
d. Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van reclame.
e. Indien de ingebrekestelling zich uitstrekt tot kleine gebreken, welke een eventuele ingebruikname niet in de weg staan, zal de opdrachtgever ondanks de ingebrekestelling verplicht zijn aan de levering, ontvangst en betaling mee te werken. Indien en zodra Suntjens Digital Media Productions daarom verzoekt is de opdrachtgever gehouden de eventueel te repareren/herstellen zaken aan Suntjens Digital Media Productions te retourneren, onder door Suntjens Digital Media Productions te bepalen voorwaarden.

Artikel 13 AFWIJKINGEN EN MEER- OF MINDERLEVERINGEN
a. Afwijkingen tussen de geleverde zaken enerzijds en het oorspronkelijke ontwerp, de tekening, copy, het model, de zet- of drukproef, of andere proef anderzijds, die van geringe betekenis zijn vormen geen grond voor ontbinding, korting of schadevergoeding.
b. Lichte kleurafwijkingen die door digitaal druk vs. Offsetdruk niet altijd te voorkomen zijn en die de gebruikswaarde van de zaken niet aantasten worden immer aangemerkt als afwijkingen van geringe betekenis.
c. Bij het aanleveren van eigen textiel door de klant wat door ons alleen wordt bedrukt, zijn wij nooit aansprakelijk voor kleur afwijkingen en-of hechtingsproblemen op het textiel alsmede beschadigingen door oververhitting en/of overdruk van onze persen op het textiel. Dit is altijd voor eigen risico van de klant.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Suntjens Digital Media Productions behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
b. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
c. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Suntjens Digital Media Productions gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Suntjens Digital Media Productions gemaakte kosten te vergoeden.
d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Suntjens Digital Media Productions hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
e. Suntjens Digital Media Productions heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle
zaken en gelden die Suntjens Digital Media Productions uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 15 EIGENDOM PRODUCTIEMIDDELEN
a. Alle door Suntjens Digital Media Productions vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten, hulpmiddelen, ontwerptekeningen, zetsels, ontwerptekeningen, glassmasters, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, cliche’s, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stansmessen en –vormen, stypen, (folie)preegvormen, stempelplaten, randapparatuur en dergelijke, blijven het eigendom van Suntjens Digital Media Productions, ook als deze apart geoffreerd zijn of apart op de factuur staan vermeld.
b. Suntjens Digital Media Productions is niet gehouden de onder sub a. bedoelde zaken af te geven aan de opdrachtgever, noch om deze voor de opdrachtgever te bewaren. Zo de opdrachtgever en Suntjens Digital Media Productions zijn overeengekomen dat Suntjens Digital Media Productions de bedoelde zaken zal bewaren, dan is Suntjens Digital Media Productions slechts gehouden deze voor de duur van een jaar te bewaren. Alle risico’s ten aanzien van de door Suntjens Digital Media Productions bewaarde zaken komen voor rekening van de opdrachtgever. Suntjens Digital Media Productions geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.

Artikel 16 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
a. Suntjens Digital Media Productions zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Suntjens Digital Media Productions is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de opdrachtgever aan haar verstrekte materialen of producten. Alle risico’s tijdens bewaring komen voor rekening van de opdrachtgever, die dit risico desgewenst dient verzekeren.
b. De opdrachtgever is gehouden Suntjens Digital Media Productions uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst in te lichten over de
eigenschappen en bewerkingen van door haar verstrekte materialen of producten. Tevens is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Suntjens Digital Media Productions van een kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname, een informatiedrager, een glassmaster en dergelijke, een duplicaat daarvan wordt gemaakt. Indien tijdens de bewaring zaken verloren gaan, of onbruikbaar worden, om welke reden dan ook, dient de opdrachtgever op verzoek van Suntjens Digital Media Productions een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 17 INTELLECTUELE RECHTEN
a. De opdrachtgever dient zich op persoonlijke titel vóór het plaatsen van een order op de hoogte te stellen van de door de auteursrechtorganisatie de Stichting BUMA/STEMRA en de naburige-rechtenorganisatie de Stichting SENA gestelde en te stellen voorwaarden voor wat betreft het verveelvoudigen van beeld en/of geluidsdragers en aanverwante zaken indien dit van toepassing zou zijn. De opdrachtgever garandeert Suntjens Digital Media Productions, bij het plaatsen van een order dat door de nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zaken zoals informatiedragers, beeld- en geluiddragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
b. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor de betreffende opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien Suntjens Digital Media Productions gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is Suntjens Digital Media Productions gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.
c. De opdrachtgever vrijwaart Suntjens Digital Media Productions tegen alle aanspraken of schadeclaims van derden gebaseerd op
schending van intellectuele eigendomsrechten.
d. Suntjens Digital Media Productions blijft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals, kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.
e. Na levering van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken verkrijgt de opdrachtgever het niet exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het normaal gebruik en met name niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT
Elke rechtsverhouding tussen Suntjens Digital Media Productions en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlandse
recht.

Artikel 19 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met Suntjens Digital Media Productions, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Suntjens Digital Media Productions, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingsplaats van Suntjens Digital Media Productions bevoegd